PAKALPOJUMI | CENAS

 

SIA „Cubera” sniedz pakalpojumus sekojošās jomāsĢimenes tiesības

(laulāto mantiskās attiecības -laulību līgumi, to reģistrācija laulāto mantisko attiecību reģistrā; laulāto vienošanās; laulību šķiršanas un mantas sadales lietas; lietas par bērna izcelšanās (paternitātes) noteikšanu; uzturlīdzekļu piedziņa.)

Mantojuma tiesības

(palīdzība mantojuma lietu kārtošanā; testamentu sastādīšanā; mantojuma prasību sastādīšana)

Lietu tiesības

(Nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas darījumi; Servitūti; Kopīpašuma sadale, lietošanas kārtības noteikšana un reģistrēšana zemesgrāmatā; izpirkuma un pirmpirkuma tiesību realizēšana)

Saistību tiesības

(Pirkuma līgumi; nomas/īres līgumi, aizdevuma un ķīlas līgumi; galvojuma līgumi; rokasnaudas līgumi; patapinājuma līgumi; dāvinājuma līgumi, uzņēmuma  un sadarbības līgumi, cesijas un galvojuma kā arī citi līgumu veidi; lietas par parādu piedziņu, zaudējumu atlīdzināšanu; īpašuma prasības; saistību izpildīšanas bezstrīdus un brīdinājuma kārtībā).

Administratīvās tiesības

(administratīvo aktu pārsūdzēšana iestādē un tiesā)

Komerctiesības

(SIA, AS, IK, Kooperatīvu, Biedrību, Ārvalsts komersantu pārstāvniecību, filiāļu u.c. reģistrēšana, izmaiņu veikšana, likvidācija)

Maksātnespējas lietas

Interešu pārstāvēšana ar darījuma partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, notāriem, tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem.

Pārstāvība tiesas prāvās – civillietās un administratīvajās lietās

Termiņuzturēšanās atļauju vīzu, darba atļauju saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārstāvēšana PMLP nodaļās un Nodarbinātības aģentūrā.

 

Pakalpojumu cenas


65 EUR/h

       
  1. Komersantu dibināšana
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā;
 • dokumentu iesniegšana un saņemšana LR Uzņēmumu reģistrā
 • (SIA, AS, IK, Biedrības, Kooperatīvi)

sākot no

EUR 100

 
  2. Ārvalsts komersantu pārstāvniecību, filiāļu reģistrēšana  

sākot no

 EUR 100

 

3. Komersantu pirkšanas un pārdošanas darījumu juridiskā noformēšana  

sākot no

EUR 150

 
  4. Izmaiņu komersantu reģistrācijas dokumentos sag., un reģistrācija LR UR komercreģistrā
 • valdes;
 • dalībnieku;
 • juridiskās adreses;
 • nosaukuma maiņa;
 • pamatkapitāla palielināšana;
 • samazināšana;
 • komersantu likvidācija;
 • u.c.

sākot no

EUR 65

 


 
  5. Dokumentu sagatavošana
 • iesniegumi;
 • atbildes;
 • paskaidrojumi;
 • pretenzijas;
 • brīdinājumi;
 • pilnvaras;
 • prasības pieteikumi;
 • apelācijas un kasācijas sūdzības tiesai;
 • u.c.

sākot no

EUR 30

 
  6. Līgumu analīze un korekcija  

sākot no

EUR 65

 
  7. Parādu piedziņa  

sākot no

EUR 100

 
  8. Dažādu līgumu sagatavošana
 • dāvinājuma līgums;
 • pakalpojumu līgums;
 • laulības līgums (laulāto mantisko attiecību noformēšana);
 • mantojuma līgums;
 • pirkuma līgums;
 • rokasnaudas līgums;
 • maiņas līgums;
 • servitūtu līgums;
 • nomas līgums;
 • īres līgums;
 • patapinājuma līgums;
 • darba līgums;
 • u.c.

par standartlīguma sastādīšanu

sākot no

EUR 65

 

par komplicēta līguma izstrādāšanu

sākot no

EUR 130


 

9.Termiņuzturēšanās atļauju vīzu, darba atļauju saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārstāvēšana PMLP nodaļās un Nodarbinātības aģentūrā

 

sākot no

  EUR 115

 
 

10. Juridiskās konsultācijas

   

minimālā konsultāciju summa

EUR 30

130 EUR/h

       
 

11. Klienta interešu pārstāvēšana

 • attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
 • valsts institūcijām;
 • zvērinātiem notāriem;
 • advokātiem;
 • tiesā
 • utml.
 

minimālā maksa par pārstāvniecību

EUR 65 

 

*Pakalpojumu cenas un darba stundas norādītas aptuvenas, tās ir atkarīgas no katras lietas būtības, apjoma un sarežģītības pakāpes.

 

 


Top.LV
iPilot.lv